IPPC certifikace

Co IPPC certifikace znamená? Jakým způsobem je certifikovaný výrobek ošetřený? A nakolik je certifikát IPPC důležitý?

Pokud se podíváte na nabídku našich atypických palet nebo normovaných europalet, můžete si ve výčtu specifikací všimnout bodu „Certifikace IPPC“. Tuto vlastnost vykazují všechny naše výrobky.

Pod zkratkou IPPC se skrývá Integrovaná prevence a omezování znečištění (anglicky Integrated Pollution Prevention and Control). Znamená vyvinutý způsob regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností s dosažením velmi vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Zakotvení IPPC v zákoně

Původ IPPC certifikace lze najít ve směrnici o fytosanitárních opatřeních (spojených s bezpečnostní potravin), kterou vydal už v roce 2002 sekretariát Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin. Tato směrnice zahrnuje mimo jiné i regulaci obalového materiálu, který je rostlinného původu (tedy i dřevěných palet), v rámci mezinárodního obchodu, přičemž jde o požadavky na ošetření materiálu tak, aby se předešlo šíření škůdců. Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotvený v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.

IPPC ošetření v praxi

Cílem prevence IPPC je předcházet, popřípadě omezovat vznik znečištění, a to prostřednictvím volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC ošetření probíhá u dřevěných palet tak, že se výrobek ve středu zahřeje minimálně na teplotu 56 °C, a to na minimálně 30 minut. Z toho vyplývá, že se při ošetření nepoužívají žádné prostředky na chemické bázi, procedura probíhá pouze s využitím termodynamiky. Během procesu se zlikvidují všechny potenciální malé organismy, které by mohly uvnitř palety přebývat (mezi nejčastější škůdce patří kůrovci nebo živočichové s čeledi tesaříkovitých).

IPPC značení

Certifikovanou paletu poznáte snadno, a to dle značky, která se pálí přímo na středový špalík palety. Značka musí být perfektně čitelná, v rámečku a musí obsahovat index IPPC a písmena a číslice, které značí zemi původu palety a kód společnosti, jež IPPC ošetření provedla.

Důležitost IPPC v rámci produkce

IPPC ošetření je nutné pro všechny europalety - pokud byste se chtěli dozvědět něco víc, na našem blogu naleznete samostatný článek o europaletě.

A pro atypické jednorázové palety je IPPC certifikace také důležitá, a to zvláště, pokud budou společně se zbožím převáženy do zahraničí. Mnoho zemí totiž IPPC ošetření přímo vyžaduje.